Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Projektet Sveriges största museum

Sedan 2017 samverkar Sveriges länsmuseer gemensamt under parollen Sveriges största museum och 2019 beviljade Kulturrådet projektet utvecklingsbidrag för det första av sammanlagt tre år med fokus att bygga upp en länsöverskridande museal samverkan (KUR 2019/2525).

Tillsammans blir vi starkare

Länsmuseerna lever och verkar under i stort sett samma omständigheter, trots att vi är utspridda i hela landet. Behoven och förutsättningarna är i mångt och mycket detsamma och våra uppdrag och mål sammanfaller ofta. Vi ser en styrka i att tillsammans lösa gemensamma utmaningar och behov, istället för att varje museum ska lägga resurser på detta. Tillsammans når vi högre kvalitet till lägre kostnad då samverkan ger mer kraft till varje museum och dess ämnesområden. Vi vill ta ett ekonomiskt ansvar gentemot våra invånare och ge dem större valuta för skattepengarna. Ingen annan kulturverksamhet har ett så omfattande uppdrag och upptagningsområde som länsmuseerna.

Vi är en unik kulturell infrastruktur i Sverige som är underutnyttjad. Vi skiljer oss från andra museikategorier genom vårt regionala kulturmiljöarbete och ser en potential i att stärka regional tillväxt. Vi vill bli den självklara samarbetspartnern för nationella projekt i frågor om demokrati, folkbildning och alla människors lika värde.

Vi ska bidra till kunskapsuppbyggnad bland annat genom att ha hög kompetens inom våra ämnesområden och utställningarna ska utgå från sakkunskap. Museerna ska vara tillgängliga för alla och den publika verksamheten anpassad till användarnas olika förutsättningar. Inom detta område finns flera gemensamma utvecklingssteg att göra för länsmuseerna, steg som även skulle kunna involvera statliga och kommunala museer och därmed gynna museisektorn ännu bredare.

Projektet Sveriges största museum ska ses som startskott för ett långsiktigt, hållbart arbete. Vi vill skapa en stabil plattform för att stärka en nationell samverkan.

Länsmuseerna är idag viktiga mötesplatser, där vår samtid kan speglas och förstås genom vår historia. De regionala museerna – som ofta bara benämns ”museet” av invånarna i dess närhet – är på vissa platser den främsta arenan för att problematisera och diskutera angelägna frågor i vår nutid.

Målgrupp för projektet

Landets invånare är projektets yttersta målgrupp. Genom ett strategiskt målgruppsarbete vill vi att fler ska ta del av vårt utbud. I tidigare utförda målgruppsundersökningar gjorda av länsmuseerna så är 60 % av besökarna hemmahörande i den egna regionen. Detta ställer krav på förnyelse och förändring. Det måste finnas anledning att återkomma och bilden av museet ska inte kantas av föreställningar om att ”det där har jag redan sett”. 40 % av besökarna är på tillfälligt besök och är att betraktas som turister. Vetskapen om detta ger goda förutsättningar för att stärka den tvärsektoriella samverkan med besöksnäringen.

Vid frågor om projektet, kontakta vår generelsekreterare.

24 byggnader med 450 295 kvadratkilometer uteplats.

Till skillnad från andra museer finns Länsmuseerna över precis hela landet. Länsmuseerna har tillsammans en komplett geografisk täckning av Sverige. Museet är inte bara byggnaden utan hela kulturmiljön. De har kunskaper om i princip landets alla platsers unika DNA – med både den rumsliga och tidsmässiga dimensionen.

Länsmuseerna är mångfaldsplatser

En mångfaldsplats, som värnar individens fri och rättigheter, med fler perspektiv på historien. En plats är skapad av människan i en viss tid. Och sen omskapad av andra människor i en annan tid. Länsmuseernas viktigaste uppgift är att vara relevanta för människor i dagens samhälle. Inte enbart visa den egna platsens historia, utan även de berättelser som kommer med nya människor på platsen.

Länsmuseerna är många människors närmaste kunskapscentrum

En kulturaktör som tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer. Länsmuseerna har hög trovärdighet. För många kommer man inte närmre forskning än så och dessutom väldigt tillgängligt för allmänheten. En plats där tanken får ta plats, i kontrast till mediebruset. I de många delar av landet är länsmuseet dessutom synonymt med ”Museet”. Emotionellt närmast och störst.

Sveriges länsmuseer samverkar gemensamt under parollen Sveriges största museum.

Sveriges största museum har som övergripande mål:

  • Att trygga länsmuseerna ekonomiskt på lång sikt.
  • Att länsmuseerna får en ännu tydligare roll som samhällsaktör och arena i frågor om kulturarv och kulturmiljö.

Projektets mål är att:

  • Synliggöra länsmuseerna som arenor för kunskap, kulturupplevelser och fri åsiktsbildning.
  • Identifiera länsmuseernas besökare och icke-besökare samt utarbeta en strategi för hur de ska nås av budskap och erbjudanden.
  • Bygga upp ett smart och effektivt nätverk mellan länsmuseerna för att möjliggöra gemensamma satsningar och problemlösning.

Externt ska budskapen utgå från:

  • Vi är Sveriges största museum.
  • Länsmuseerna finns i hela landet.
  • Länsmuseerna är öppna mötesplatser och många människors närmaste kunskapscentrum.
  • Länsmuseerna har samlad kunskap om Sveriges kulturhistoria och alla platsers unika DNA.
  • Om inte länsmuseerna gör det, vem gör det då?