Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Samverkan

Länsmuseernas samarbetsråd samarbetar med ett antal parter, både inom museisektorn, men även bredare. Om ni är intresserade av att inleda någon form av samarbete eller samverkan, kontakta vår generalsekreterare eller ordförande.

Sveriges Museer

Sveriges Museer är ideell branschorganisation för stora och små museer från hela landet. Vi levererar medlemsnytta i form av expertstöd, nätverk, kompetenscentra, kommunikation samt främjar museernas intressen i samhället. Tillsammans med svenska ICOM ligger vi bakom utmärkelsen Årets Museum och tillsammans med olika lokala värdmuseer arrangerar vi varje år Museernas vårmöte.

Sveriges Museer

Mer information om Sveriges Museer. >>

Riksantikvarieämbetet

Under 2020 samverkar länsmuseernas samarbetsråd med Riksantikvarieämbetet gällande deras regeringsuppdrag att genomlysa förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet.
Sedan slutet av 1800-talet har en struktur med regionala museer successivt byggts upp över hela landet. Initiativen kom från engagerade personer som startade omfattande insamlingsarbeten av fornminnen, folkminnen och annat. Under 1920-talet utvecklades verksamheterna musei- och fornminnesvård. Från 1930 talet fanns landsantikvarier runt om i landet. De hade dubbla roller med kulturmiljöfrågor och som museichefer på regionala museerna. Under 1970-talet genomförs stora förändringar och ansvaret för kulturmiljöfrågorna förs över till länsstyrelserna och länsmuseerna utvecklas till de komplexa kulturarvsverksamheter de idag är.

Samhället förändras successivt, län slås samman, så även landsting. Landstingen har övergått till att bli regioner med utökat uppdrag. System med statsbidrag har ersatts med kultursamverkansmodellen. Museilagen har tillkommit. Förändringarna påverkar förutsättningarna för de regionala museerna på flera sätt, Riksantikvarieämbetet har nu fått i uppdrag att genomlysa hur.

Uppdraget

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med de regionala museerna och andra relevanta aktörer göra en genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Genomlysningen ska innehålla en analys av hur förutsättningarna för verksamheten förändrats över tid, driftsformer, uppdrag och verksamhetens betydelse för den regionala infrastrukturen för kultur och kulturarvsarbete. Den ska även innehålla goda exempel på verksamhetsutveckling i relation till den bredare samhällsutvecklingen.

Riksantikvarieämbetet

Mer information om Riksantikvarieämbetet. >>

Regleringsbrev

Uppdraget ska redovisas till Kulturdepartementet senast den 31 januari 2021. >>

Folk och Kultur

Initiativtagare till Folk och Kultur är Länsteatrarna i Sverige, Regional Musik i Sverige och Länsmuseernas Samarbetsråd, projektägare är den ideella föreningen Kulturlyftet. Konventet har utvecklats i nära samarbete med Eskilstuna kommun och Region Sörmland och flera hundra externa arrangörer och utställare. Folk och Kultur äger sedan starten 2018 rum årligen i Munktellstaden i Eskilstuna.

Folk och Kultur vill främja ett tillgängligt och vitalt kulturliv i hela landet, sprida kunskap om kulturens betydelse både i sig och för andra sektorer samt synliggöra den regionala nivån och vara en mötesplats för det breda kultursamtalet inom alla politikerområden. Vi tror på den öppna dialogen där konst och kultur är basen, men där övriga samhällsområden deltar aktivt. Tillsammans med offentlig och privat sektor, media, föreningar, akademin och medborgare möjliggör vi för det tvärsektoriella mötet. Kulturen och konsten är angeläget för oss alla.

Folk och Kultur är en plattform för inspiration, upplevelser och lärande där innehållet skapas i samverkan med inbjudna aktörer och representanter från kulturlivet, politiken, myndigheter, organisationer, ideella sektorn och landets 21 regioner. Förutom samtal, debatter och seminarier, presenterar Folk och Kultur ett digert program av professionella konstnärliga föreställningar och upplevelser.

Folk och Kultur

Mer information om Folk och Kultur. >>

Sveriges Hembygdsförbund

Sveriges Hembygdsförbund (SHF) organiserar en av Sveriges största folkrörelser med drygt 2000 hembygdsföreningar och 450 000 medlemmar. Sveriges Hembygdsförbund ger stöd och service till lokala hembygdsföreningar och regionala hembygdsförbund i arbetet med kulturarvet. Vi företräder också hembygdsrörelsens intressen i kontakter med myndigheter och beslutsfattare och samarbetar med andra folkrörelser.

Sveriges Hembygdsförbund

Mer information om Sveriges Hembygdsförbund. >>

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.