Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Styrdokument

Alla länsmuseer är medlemmar i LMSR och det innebär att när vi talar, talar vi för alla Sveriges länsmuseer. Det ger oss legitimitet i relationen med beslutsfattare och andra viktiga aktörer. ”Vi utgör ett forum för kulturpolitiker och genom att träffas och utbyta erfarenheter stärker vi varandra.”

Stadgar för Länsmuseernas samarbetsråd

På ett extra möte i Uddevalla 2004 antog samarbetsrådets medlemmar i en andra läsning nya stadgar för verksamheten. Dessa ersatte tidigare stadgar från 1975 och innebar i stort sett en anpassning och förtydligande till dagens aktuella förhållanden.

§ 1 Ändamål

Länsmuseernas samarbetsråd har till ändamål att tillvarata länsmuseernas gemensamma intressen samt att vara ett forum för utbyte av erfarenheter och inspiration till utveckling.

§ 2 Medlemskap

Medlemskap kan efter beslut av samarbetsrådets styrelse erhållas av länsmuseum eller regionalt museum. Med länsmuseum och regionalt museum avser museer som har en bred kulturhistorisk verksamhet, uppbär bidrag till regional museiverksamhet av staten och inte är ansluten till annat samarbetsråd.

Beslut om medlemskap skall anmälas till medlemsmöte.

§ 3 Verksamhetsår/räkenskapsår

Samarbetsrådets verksamhetsår/räkenskapsår är kalenderår.

§ 4 Medlemsavgift

Varje medlem erlägger en årsavgift som fastställs av årsmötet.

§ 5 Årsmötet

Ordinarie årsmöte skall hållas före april månads utgång, på tid och plats som styrelsen bestämmer. Kallelse till årsmötet skall utfärdas senast två månader före mötet.
Årsmöteshandlingar och andra beslutsunderlag skall vara ombuden till handa senast tre veckor före årsmötet.

Mom. 1 Representation

Varje länsmuseum har rätt att utse högst två ombud. För varje ombud utses ersättare. Varje ombud har en röst. Ombud och ersättare väljs för fyra år räknat från och med den 1 januari året efter det då allmänna val har hållits till kommun och landsting.

Ledamot och ersättare i samarbetsrådets styrelse och anställda vid länsmuseerna, får inte utses som ombud. Styrelseledamöter deltar vid årsmötet med yttrande-­‐ förslags-­‐ och rösträtt, dock ej i fråga om ansvarsfrihet. Museichefer deltar med yttrande och förslagsrätt.

Mom. 2. Nomineringar

Nomineringar av kandidater till val som skall förrättas vid ordinarie årsmöte skall vara inlämnade till valberedningen senast en månad före årsmötet.

Mom. 3 Motioner

Medlem som önskar få motion eller ärende upptagen till behandling skall lämna skriftlig framställan därom görs till styrelsen senast två månader före årsmötet.

Mom. 4 Föredragningslista för ordinarie årsmöte

Vid ordinarie årsmöte skall följande frågor behandlas.

1. Årsmötet öppnas
2. Val av sekreterare för mötet
3. Val av sekreterare för mötet
4. Val två justerare tillika rösträknare för mötet
5. Fastställande av ombudsförteckning och röstlängd
6. Godkännande av föredragningslista
7. Mötets behöriga utlysning
8. Styrelsens årsredovisning med resultat-­‐ och balansräkning
9. Revisorernas berättelse
10. Beslut om organisationens ekonomiska resultat
11. Beslut om styrelsens ansvarsfrihet
12. Fastställande av medlemsavgift
13. Fastställande av arvode till förtroendevalda
14. Fastställande av verksamhetsplan
15. Fastställande av budget
16. I stadgeordning anmälda motioner och skrivelser
17. Förslag från styrelsen
18. Val i förekommande fall av: a/ ordförande
b/ Övriga styrelseledamöter med ersättare c/Val av revisorer med ersättare
d/ Val av valberedning
19. Övriga ärenden
20. Årsmötet avslutas

Mom. 5 Omröstning

Omröstning sker öppet om inte årsmötet beslutar annat. Val sker med sluten omröstning om någon begär det. Vid lika röstetal avgörs besluten genom lottning.

§ 6 Extra möte

Extra möte skall hållas om minst en tredjedel av medlemmarna skriftligt begär det. Extra möte skall också hållas efter påfordran av revisor, eller om styrelsen så beslutar. Kallelse till extra möte skall tillställas medlemmarna senast en månad före det mötet hålls.
Beslutsunderlag skall vara de anmälda ombuden tillhanda senast en vecka före mötet. Vid extra möte skall endast fråga/frågor för vilket mötet har utlysts behandlas.

§ 7 Styrelsen

Mom. 1

Styrelsen leder organisationens verksamhet mellan ordinarie årsmöten och är dess verkställande organ. Till sin hjälp anlitar styrelsen personal från Länsmuseer enligt överenskommelse. Styrelsen kan engagera konsulter i olika frågor.

Styrelsen består av sju ledamöter och tre ersättare. Bland de valda ledamöterna utser årsmötet styrelsens ordförande. Styrelsen utser inom sig vice ordförande, samt inom eller utom sig sekreterare och kassaförvaltare.

Ledamöter och ersättare utses för samma mandattid som gäller för ledamöter i landstings-­‐ och primärkommuner.

Mom. 2

Styrelsen sammanträder på ordförandes kallelse eller då minst två ledamöter skriftligen begär det. Styrelsen är beslutsför då minst fyra ledamöter delta i beslutet. Varje ledamot äger en röst. Omröstning inom styrelsen är öppen. Vid omröstningar med lika röstetal har ordföranden utslagsröst, utom vid personval då lotten avgör.

Kallelse med dagordning och beslutsunder till styrelsammanträden utfärdas av ordföranden senast två veckor före sammanträdet.

§ 8 Revisorer

För granskning av styrelsens förvaltning och samarbetsrådets räkenskaper väljer ordinarie årsmöte tre revisorer och tre personliga ersättare. Valet avser samma mandattid som för styrelsen.

§ 9 Firmatecknare

Samarbetsrådets firma tecknas av två personer i förening som styrelsen utser.

§ 10 Valberedning

Ordinarie årsmöte väljer en valberedning på minst tre ledamöter för samma mandattid som för styrelsen. Valberedningen föreslår kandidater till förtroendeuppdrag, som ordinarie årsmöte har att välja.

§ 11 Utträde

Utträde som medlem ur samarbetsrådet kan ske vid slutet av det kalenderår, då allmänna val ägt rum. Anmälan därom skall ske till styrelsen senast den 31 december året före.

§ 12 Stadgeändring/upplösning

Ändring av dessa stadgar eller upplösning av samarbetsrådet kan endast ske genom beslut på två varandra följande möten, varav det ena skall vara ordinarie årsmöte. Beslutet fattas med kvalificerad majoritet (två tredjedelar av de avgivna rösterna). Vid det senaste mötet fattas beslut om fördelning av eventuella tillgångar eller skulder vid upplösningen.