Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Östergötlands museum

– Vi skapar kunskapsupplevelser

Östergötlands museum förnyas, som en del av ett strategiskt arbete som pågått under ett antal år. Vårt största besöksmål, huvudbyggnaden i Linköping, är stängt för välbehövlig renovering. Våra andra besöksmål, bl a Löfstad slott, är fortsatt öppna, vår uppsökande pedagogiska verksamhet och all uppdragsverksamhet inom arkeologi, byggnadsvård och konservering fortgår. Museet tar ändå tillfället i akt att utveckla sin verksamhet mot en helt ny museiupplevelse. En upplevelse som utformas utifrån sin publik, är unik i sitt kunskapsinnehåll, attraktiv och ska kunna möta fler människor, i flera plattformar och miljöer.

Uppgiften att samla, vårda och tillgängliggöra konst- och kulturavet ligger till grund för verksamheten ända sedan museet stiftades år 1866, även om nyanskaffningen av konst och föremål idag är hämmad av ekonomiska förutsättningar. Uppdragsverksamheten, med fokus på arkeologi, byggnadsvård och konservering, är ett viktigt verktyg för att generera ny kunskap om Östergötland och dess historia.
Genom organiserat samarbete och stödjande insatser till konstnärer och kulturarvsaktörer, ser vi till att stärka och utveckla sektorn. Vid sidan om en stor konstsamling som används både konsthistoriskt och pedagogiskt i en mängd olika sammanhang, har Östergötlands museum också en stor kulturhistorisk och datahistorisk samling som tillsammans med arkiv och fotosamlingar genomgår en omfattande digitalisering.

Verksamheten bedrivs förutom i huvudbyggnaden i Linköping också vid ett antal museigårdar runt om i länet, liksom vid det välkända besöksmålet Löfstad slott. Östergötlands museum är hela länets museum som genom samarbeten når ut med sin verksamhet till alla länets kommuner. Under renoveringsåren intensifieras detta arbete Museet skapar också nya plattformar och sätt för befintlig och ny publik att uppleva historia och konst.

Genom att arbeta inspirerande, modigt, medvetet och reflekterande ska Östergötlands museum väcka känslor, ge nya tankar och forma viktiga erfarenheter. Vi vill foga samman människor med föremål, berättelser och omgivning och skapa välkomna kunskapsupplevelser.

Östergötlands museum