Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Västerbottens museum

Västerbottens museum har ansvar för hela länets kulturhistoria. Museets uppgifter är att bevara, vårda och levandegöra kulturarvet för nutida och kommande generationer. Vi arbetar med att hålla kunskapen tillgänglig för alla genom arkiv, samlingar, publikationer, utställningar, programverksamhet, rådgivning, visningar och information. Vid museet finns en omfattande uppdragsverksamhet inom området kulturmiljö som omfattar bland annat arkeologi och byggnadsvård.

Till museets särskilda fokusområden hör bland annat dokumentärfotografi och berättande. Sedan 2014 finns i museet Sune Jonsson Centrum för dokumentärfotografi som gör utställningar samt arrangerar seminarier och programpunkter. Dessutom erbjuds varje åt fotografer att söka centrumets residens som ger möjlighet att koncentrerat arbeta med ett dokumentärfotografiskt projekt under ett par månader.

När vi på Västerbottens museum för ett drygt decennium sedan inrättade en tjänst som berättarantikvarie var vi först i landet. Vi fortsätter att hålla fanan högt, inte mins i ett nära samarbete med Nordiskt berättarcentrum i Skellefteå.

Konsten har en framträdande position på Västerbottens museum med en stor och högkvalitativ egen samling och förvaltning av samlingen Helge Lindens minne. Varje år arrangeras flera utställningar med konst från olika tider och oftast med en tydlig anknytning till länet.

En grupp som vi alldeles särskilt månar om är barnen. Sedan ett helvsekel finns på museet barnens kreativa skaparverkstad Minimus.

Vår ambition är att vara ett länsmuseum i tiden, med ökad delaktighet och i dialog med medborgarna. Det innebär bland annat ett aktivt arbete i hela länet med “lokalkontoren” Alla Tiders på kommunbiblioteken, omfattande museipedagogiska och kulturturistiska projekt samt med att göra museets samlingar tillgängliga med hjälp av det egenutvecklade samlingshanteringssystemet Sofie.

Västerbottens museum