Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

En svag kulturbudget som lämnar stora delar av Sverige utanför

sep 18, 2019

Sveriges länsmuseer har under lång tid uppmärksammat staten och regeringen på sitt mycket allvarliga ekonomiska läge med bland annat ständiga personalnedskärningar och bristande underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader. – Vi är därför besvikna över att budgeten inte innehöll det trendbrott som museerna hade behövt. Det är en svag första kulturbudget som lämnar stora delar av Sverige utanför, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum.

Länsmuseernas samarbetsråd konstaterar att de få nyheter som finns i kulturbudgeten gynnar framför allt verksamheter i Stockholm. 10 miljoner kronor extra anslås som kompensation för fri entré-reformen på statliga museer och 11 miljoner kronor anslås extra till Nationalmuseum. Detta är nästan exakt samma belopp som hela den regionala kulturen tillsammans i Sverige, dvs alla länsmuseer, länsmusik och länsteatrar, får i total uppräkning nästa år.

– Vi saknar en aktiv kulturpolitik för hela landet. Det känns märkligt att kulturpolitiken inte har fått ett starkare hela-landet-perspektiv med tanke på att regeringen i övrigt har profilerat sig på att få just hela landet att leva och utvecklas, säger Jonas Hellberg som menar att det är en besvikelse att staten fortsatt bara kommer att räkna upp anslagen till den regionala kulturverksamheten med cirka 1,5 procent vilket inte täcker löne- och kostnadsutvecklinge, säger Jonas Hellberg.
– Det fanns förväntningar att budgeten skulle innebära ett trendbrott om höjda och värdesäkrade uppräkningar eftersom både S, MP, C och L i olika sammanhang har talat om behoven av höjda anslag till den så kallade kultursamverkansmodellen.
– Tyvärr kommer vi nu att tvingas till ytterligare neddragningar, färre utställningar och pedagogiska program riktade till barn, och fortsatt sämre förutsättningar att värda kulturarvet i hela Sverige.
– Länsmuseernas samarbetsråd kommer inte att ge sig. Vi kavlar nu upp armarna och ser fram emot att träffa kulturministern den 25 november för fortsatta samtal. Länsmuseerna har stora framtidsmöjligheter. Våra museer är snabbfotade kulturaktörer som finns över i hela landet. Vi ser en stor potential hos våra medlemmar att verkligen utgöra Sveriges mest spännande arena för kultur- och samhällsfrågor. Som vi ser oss själva är länsmuseerna en samhällsresurs som verkligen bidrar till fördjupad kunskap och ett öppet och demokratiskt samtal, men att vi skulle vilja och kunna bidra så mycket mer, säger Jonas Hellberg.

– Länsmuseernas samarbetsråd menar att kulturbudgeten gör det ännu mer angeläget att staten tar fram en tydligare strategi för de regionala museerna. Samarbetsrådet föreslår att regeringen borde ge Myndigheten för kulturanalys i uppdrag att analysera länsmuseernas situation och framtidsutsikter. Ur ett regionalpolitiskt perspektiv är det även rimligt att alla landets länsmuseer ges ett ekonomiskt stöd för att på samma sätt som de statliga museerna införa fri entré eller på annat sätt arbeta för att nå grupper som sällan eller aldrig går på museer. Länsmuseerna har unika förutsättningar att nå hela befolkningen och därmed tillgängliggöra kunskaper och kulturarv i hela landet.
Länsmuseerna föreslår också att Kulturrådet får i uppdrag att snarast utarbeta en strategi och en finansiell plan för den regionala konst- och kulturhistorien.

Länsmuseerna bildar tillsammans Sveriges största museum och har nästan 4 miljoner besökare varje år. Den främsta målgruppen är barn och skolungdomar. Länsmuseernas samarbetsråd företräder 23 regionala museer som finns över hela landet.

Fler ytterligare kommentarer ring Jonas Hellberg 070-670 05 72

 

Pressmeddelande kulturbudgeten 2020

Bilder för nerladdning tillhörande pressmeddelande:
En svag kulturbudget som lämnar stora delar av Sverige utanför

Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse. Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Logotyper – Länsmuseerna – Sveriges största museum