Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Nödvändig finansiering av den regionala kulturen lyser med sin frånvaro

apr 17, 2023

Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

I den i dag presenterade vårpropositionen och vårändringsbudgeten för 2023 hade det behövts stora tillskott till den regionala kulturen, inom ramen för kultursamverkansmodellen. Så sker inte i vårbudgeten, och det innebär att länsmuseerna, som har statliga medel genom modellen, fortsatt har ohållbar finansiering, med allt mer akuta problem som följd.

Staten har under lång tid underlåtit att ta sitt ansvar för de regionala kulturverksamheterna. Mellan 2013 och 2021 ökade de årliga regionala bidragen med 19 procent, de kommunala bidragen med 17 procent och de statliga med 11 procent. Denna utveckling, där kommun och region investerar betydligt mer än staten, har pågått under lång tid. Det innebär i praktiken att ansvaret för kulturens finansiering succesivt mer och mer skjuts över till kommun och region, allt medan staten drar sig tillbaka.

Den succesiva urholkningen av anslagen har satt länsmuseerna i en svår ekonomisk situation. Flera av länsmuseernas dras med stora underskott, och den allt mer ansträngda ekonomin gör att de måste vidta drastiska åtgärder för att klara ekonomin på kort sikt. Det innebär färre utställningar och publika evenemang, och att länsmuseerna inte kan sköta samlingarna på det sätt som behövs. Med detta följer stora risker för irreparabla skador på länsmuseernas samlingar och därmed på vårt gemensamma kulturarv.

Kostnadsökningarna i spåren av inflation och elkris har ytterligare förvärrat situationen.

Nu måste politiken agera. Länsmuseernas samarbetsråd uppmanar regeringen att upphöra med att låta länsmuseerna gå på svältkur. Investeringarna i kultursamverkansmodellen måste öka. Ju längre tid som länsmuseernas finansiering försummas, desto mer kommer problemen att växa över tid. Det är bättre och billigare att ta tag i problemen innan de hinner växa sig för stora.

Länsmuseernas samarbetsråd anser att regeringen skyndsamt behöver återkomma med besked om hur man avser möta behoven av hållbar och långsiktig finansiering av länsmuseerna och vårt kulturarv.

För ytterligare kommentarer kontakta:
Ulf Dernevik
Generalsekreterare Länsmuseernas samarbetsråd
0701-919256

Mejl: ulf.dernevik@lansmuseerna.se

Bilder för nerladdning tillhörande pressmeddelande:
Nödvändig finansiering av den regionala kulturen lyser med sin frånvaro

Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse. Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Logotyper – Länsmuseerna – Sveriges största museum
Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet