Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseerna välkomnar utredningen om de regionala museernas förutsättningar

jan 9, 2020

Regeringen har gett Riksantikvarieämbetet under 2020 uppdraget att genomlysa förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Genomlysningen ska bland annat innehålla en analys av hur förutsättningarna för verksamheten förändrats över tid samt verksamheternas betydelse för den regionala infrastrukturen för kultur och kulturarvsarbete.

– Vi ser detta som en framgång i vår strävan att få gehör för den situation som många av våra länsmuseer befinner sig i, säger Jonas Hellberg, ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd och ordförande i Kalmar läns museum samt Linda Lundberg, generalsekreterare för Länsmuseerna – Sveriges största museum.

– Vi är bekymrade över länsmuseernas framtid vilket vi påtalat för Kulturdepartementet. Förutsättningarna för majoriteten av länsmuseerna att kunna leva upp till de kulturpolitiska målen är inte längre rimliga och många av våra museer har under de senaste åren kraftigt fått minska antalet anställda. Effekterna har blivit att kunskapsuppbyggnad och en aktiv förvaltning av museernas samlingar fåtts läggas på en miniminivå. Länsmuseerna är en nationell arena för dialog och demokrati och en samhällsresurs med en mycket hög trovärdighet. På många håll runt om i Sverige är dessa museer den naturliga och kanske enda ingången till länets kulturarv.

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med de regionala museerna och andra relevanta aktörer genomföra uppdraget under året och det ska redovisas till regeringen senast den 31 januari 2021

Anledningen till att många av våra länsmuseer befinner sig i ett utsatt läge är att verksamheterna har varit underfinansierade i många år.

– De regionala och statliga bidragen måste höjas om vi ska kunna leva upp till intentionerna i kulturpolitiken. Får länsmuseerna inte bättre ekonomiska villkor kommer konsekvenserna bli än mer kännbara, både för den enskilda medborgaren och samhället i stort, säger Jonas Hellberg och Linda Lundberg.

För ytterligare kommentarer kontakta:

Jonas Hellberg
Ordförande i länsmuseernas samarbetsråd
070-670 05 72

Linda Lundberg
Generalsekreterare
Länsmuseerna – Sveriges största museum
013-230318

Fakta om Länsmuseerna – Sveriges största museum och länsmuseernas samarbetsråd:

Länsmuseerna förvaltar och tillgängliggör vårt gemensamma kulturarv och bygger ny kunskap om dåtid och nutid för morgondagen. Länsmuseerna stödjer allmänhet och civilsamhälle med råd och stöd i kulturhistoriska frågor. En av verksamhetens främsta målgrupper är barn och skolungdomar.  Tillsammans bildar Länsmuseerna – Sveriges största museum och har nästan 4 miljoner besökare varje år.

Länsmuseernas samarbetsråd bildades 1954 och företräder 23 regionala museer som finns över hela landet.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Riksantikvarieämbetet

Genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet

Riksantikvarieämbetet ska i samverkan med de regionala museerna och andra relevanta aktörer göra en genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Genomlysningen ska innehålla en analys av hur förutsättningarna för verksamheten förändrats över tid, driftsformer, uppdrag och verksamheternas betydelse för den regionala infrastrukturen för kultur och kulturarvsarbete. Den ska även innehålla goda exempel på verksamhetsutveckling i relation till den bredare samhällsutvecklingen. Uppdraget ska redovisas till regeringen (Kulturdepartementet) senast den 31 januari 2021. Regleringsbrev

 

PM 20200109

 

Bilder för nerladdning tillhörande pressmeddelande:
Länsmuseerna välkomnar utredningen om de regionala museernas förutsättningar

Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse. Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Logotyper – Länsmuseerna – Sveriges största museum