Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Sveriges politiker borde hamna på museum. Lite oftare

maj 12, 2022

Debattartikel 18 maj

Idag den 18 maj är det den internationella museidagen. I 45 år har museer världen över använt dagen för att uppmärksamma publiken på museernas stora betydelse för samhällsutvecklingen. Årets tema är ”The Power of Museums”, kraften i museerna. Sveriges 24 länsmuseer – som tillsammans bildar Sveriges största museum – väljer att lyfta fram två viktiga saker denna dag: dels det ryska krigets allvarliga följder för det ukrainska kulturarvet, dels behovet av att fler av våra beslutsfattare engagerar sig mer för att alla invånare i Sverige ska få tillgång till vårt gemensamma kulturarv.

Enligt internationell rätt får kulturarv inte förstöras i krig. Ändå sker detta gång på gång. Rysslands militära invasion av Ukraina är inget undantag. Dagligen kommer rapporter på hur museer, konserthallar, monument och historiska byggnader attackeras och hur kulturföremål antigen förstörs eller plundras. Rysslands ignorerande av internationella överenskommelser visar med tydlighet att ett av syften med kriget är att radera den ukrainska kulturen och den ukrainska identiteten. Genom denna förstörelse kan Ryssland skriva om historien efter egna intressen och motiv. Kulturarvet är vidare en viktig del i freds- och försoningsprocesser. Det är sålunda av stor vikt att världssamfundet belyser samt kraftfullt fördömer detta. Det ukrainska folket har rätt till sin demokrati, självständighet och historia!

I oroliga tider är de svenska museerna särskilt viktiga som öppna mötesplatser och kunskapsförmedlare. På Sveriges länsmuseer finns unika berättelser om var vi människor kommer ifrån och hur vi blev de vi är. Hos oss finns bilderna, rösterna och föremålen som ger oss perspektiv på vår egen tid. Med andra ord, ett innehåll som inte finns någon annan­stans, ovärderligt för politiker och andra som vill förstå samtiden och vara med och forma morgondagens verklighet.

Men ska länsmuseerna klara sitt långsiktiga uppdrag krävs det att Sveriges beslutsfattare inser värdet av de regionala museerna. Som situationen är nu står vårt gemen­samma kulturarv bokstavligen på spel. Vi tvingas till årliga uppsägningar av museipersonal och med anledning av bristande underhåll av kulturhistoriska byggnader och samlingar så vittrar vårt gemensamma kulturarv sakta bort. Bilderna bleknar och rösterna tystnar.

På tio år har antalet årsanställda på länsmuseerna minskat med över 130 medarbetare. För att förstå vidden av detta så motsvarar dessa uppsägningar ungefär lika många anställda som vid Nordiska museet i Stockholm eller en total uppsägning av alla anställda på Blekinge museum, Länsmuseet i Gävleborg, Västergötlands museum, Västmanlands läns museum och Örebro läns museum tillsammans.

Det är därför vi säger – både på allvar och med glimten i ögat – att ”Sveriges politiker borde hamna på museum. Lite oftare”. Vi vill bjuda in politiker från riksdagen, regioner och kommuner för att berätta och föra dialog om våra villkor, och då särskilt om tre huvudfrågor. 1) Hur vill ni säkra grundfinansieringen så att länsmuseerna inte ska behöva säga upp medarbetare år efter år? 2) Hur vill ni att vårt kulturarv ska skyddas? Hur vill ni säkerställa att vi i framtiden ska ha 24 livskraftiga länsmuseer?

Sveriges unika nätverk av regionala museer bidrar stort till att göra vårt kulturarv tillgängligt för människor över hela landet. Men det finns idag ingen garanti eller lagkrav som säger att det ska finnas regionala museer i varje län. Borde inte ett sådant skydd finnas, likt bibliotekslagen som bestämmer att det ska finnas ett folkbibliotek i varje kommun? Vad tycker ni? Hur ska vi gemensamt se till att framtiden har sin historia?

Jonas Hellberg, Ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd

Inga Göransson, Vice ordförande i Länsmuseernas samarbetsråd

Linda Lundberg, Generalsekreterare Länsmuseerna

För mer information kontakta antingen Jonas Hellberg eller Linda Lundberg

Bilder för nerladdning tillhörande pressmeddelande:
Sveriges politiker borde hamna på museum. Lite oftare

Samarbetsrådets logotyp och bilder får endast användas i projekt där vi ingår som aktiv part, i samband med publicering av våra pressmeddelanden eller efter överenskommelse. Vid frågor, kontakta vår generalsekreterare eller ordföranden.

Logotyper – Länsmuseerna – Sveriges största museum