Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Konstruktivt och givande möte med kulturminister Lind!

mar 26, 2021

Med anledning av Riksantikvarieämbetets genomlysning av de regionala museernas förutsättningar, så träffade länsmuseerna, kulturminister Lind samt statssekreterare Öberg igår den 25:e februari. Länsmuseerna informerade departementet att vi anser att rapporten ger en god och sammanfattande bild av hur förutsättningarna för de regionala museerna har utvecklats över tid samt hur det nuvarande läget ser ut.

Samtalet utgick från ett antal saker som genomlysningen slår fast:

  • att staten har medverkat till de regionala museernas utveckling och fortsatt ser nytta med att det finns en struktur med regionmuseer
  • att länsmuseerna kan liknas vid en infrastruktur och att strukturen bidrar till att säkerställa allas tillgång till kultur samt ämneskompetens för kulturarvets behov i hela landet
  • att länsmuseernas verksamhet är komplex och bred, med förväntningar från olika håll i omvärlden
  • hur små verksamheter, sett till personalvolym, som regionmuseerna är samt att kombinationen uppdrag och resurser visar på obalans
  • behov kopplade till den aktiva samlingsförvaltningen

För att stärka våra institutioner, lyfte vi:

  • behovet av en formaliserad dialog, inte bara med staten utan även intersektoriellt
  • behovet av en ökad samverkan ur ett hållbarhetsperspektiv
  • länsmuseerna som en nationell infrastruktur
  • vår målsättning med en aktiv samlingsförvaltning
  • att vi vill ses som en nationell resurs eftersom vi vill och kan bidra mer både till den bredare samhällsutvecklingen och särskilt frågor som berör den sociala-, kulturella- och miljömässiga hållbarheten.

Länsmuseerna upplevde att kulturministern visade ett gediget intresse för länsmuseerna, vår verksamhet samt utmaningar. Båda parter uppfattade mötet som konstruktivt och givande.

För eventuella frågor kring detta, kontakta:

Linda Lundberg generalsekreterare, projektledare Sveriges största museum

Tfn 070-1900037 E-post: linda.lundberg@sverigesstorstamuseum.se

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.