Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseerna kräver ekonomiskt trendbrott i kommande budget

sep 10, 2021

Öppet brev till:
Magdalena Andersson, finansminister
Amanda Lind, kulturminister
Ordföranden i Sveriges regionstyrelser

Sveriges 24 länsmuseer finns i hela Sverige. Inga andra museer finns närmare sina besökare än vad vi gör. Vi har den lokala och regionala historien som vårt DNA och arbetar varje dag med att lyfta fram vårt lands rika skatt av fantastiska kulturmiljöer. Länsmuseerna folkbildar, fördjupar kunskaperna om vilka vi människor är, var vi kommer ifrån och vart vi är på väg. Tillsammans är länsmuseerna Sveriges största museum med omkring 4 miljoner årliga besökare.

Sveriges länsmuseer är en samhällsresurs som skapar stor samhällsnytta. Vi har flera viktiga framtidsuppdrag, särskilt nu efter att restriktionerna lyfts bort. Vi står redo att återigen få skildra vår historia och spegla vår samtid med utgångspunkt i historiska berättelser, föremål och bilder. Vi vill nu med full kraft vara en snabbfotad kulturarvsaktör.

Men det finns ett STORT MEN. Länsmuseerna kan inte tas för givna. Redan innan pandemin hade länsmuseerna upplevt en lång rad av år med besparingar och urholkade statsbidrag. Under de senaste tjugo åren har länsmuseerna inför varje nytt budgetår fått planera för personalneddragningar, dra ned på antalet utställningar och minska den pedagogiska verksamheten riktade till vår viktigaste målgrupp, barnen. För att inte tala om allt nödvändigt underhåll av föremål och kulturhistoriska byggnader som år efter år har fått skjutas fram på oviss framtid. Ovanpå detta lades pandemin som har gjort att flera länsmuseer har hamnat i oroande gungning. Situationen har varit extremt prövande för hela kultursektorn och för två av våra medlemsmuseer har konkurshotet varit reellt.

Sammantaget tvingas samarbetsrådet slå fast att landets länsmuseer riskerar att inte längre kunna leva upp till museilagens intensioner och till de kulturpolitiska målen. Länsmuseernas samarbetsråd har under lång tid uppmärksammat både staten och regionerna på detta. Ingen beslutsfattare kan säga att man inte känner till länsmuseernas mycket pressade situation. Som en följd av våra varningssignaler beslutade kulturdepartementet att låta Riksantikvarieämbetet genomföra en genomlysning av förutsättningarna för de regionala museernas verksamhet. Det arbetet är sedan länge rapporterat till Regeringskansliet och kulturministern. Genomlysningen bekräftar också på punkt efter punkt det allvar som vi har lyft. Så vad händer nu?

Vilka slutsatser har Magdalena Andersson, Amanda Lind och ordförandena i landets regionstyrelser dragit? Länsmuseernas samarbetsråd efterlyser nu konkret handling från både staten och regionerna. Vi förväntar oss ett trendbrott i kommande budgetproposition och i regionernas budgetar.

Stockholm 2021-09-10
Styrelsen för Länsmuseernas samarbetsråd

Jonas Hellberg (S)
Ordförande
Kalmar läns museum
Inga Göransson (C)
Vice ordförande
Bohus läns museum
Anders Lidström (S)
Västerbottens läns museum
Raymond Pettersson (C)
Jönköpings läns museum
Monika Fahlén (S)
Västernorrlands museum
Jesper Rehn (L)
Blekings läns museum
Therese Svensson Stoltz (S)
Stiftelsen Hallands museum
Göran Gunnarsson (C)
Östergötlands museum
Irene Oskarsson
Sveriges Hembygdsförbund
Conny Sandberg
Sveriges Hembygdsförbund

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.