Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

LMSR årsmöte 2021

maj 3, 2021

Den 27:e april genomförde länsmuseernas samarbetsråd sitt andra digitala årsmöte. Inbjuden ordförande var Robert Uitto som bland annat verkar som ordförande för Länsteatrarna i Sverige. Som en inledning på mötet diskuterades pandemins effekter på museiverksamheten samt hur man arbetat med att ta Riksantikvarieämbetes genomlysning vidare på regional/lokal nivå. Något som lyftes gällande genomlysningen var att det i ett vidare perspektiv är viktigt att uppdatera våra styrelser om utredningen, inte minst med tanke på kommande omarbetningar och uppdateringar av kulturplanerna.

Årsmötet förlöpte i övrigt väl. Jan Nordwall, ledamot för Sveriges hembygdsförbund tackades av och Irene Oskarsson valdes in som efterträdare. Vi hoppas att detta blir det sista helt digitala årsmötet på ett tag och ser fram emot att träffas på höstmötet i oktober.

Väl mött/ Linda, Robert, Jonas & Inga

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.