Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Skapande skola och museer

jun 1, 2021

Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam) har tillsammans med Länsmuseerna och Riksförbundet Sveriges museer tillskrivit utredningen Återstart till kulturen – återhämtning och utveckling efter coronapandemin. Syftet är att lyfta de begränsningar som idag styr museerna förutsättningar att söka medel till skapande skola projekt. Skapande skola är ett bra sätt att tillgängliggöra kulturarv, få till samarbeten mellan kommuner, skolor, kulturutövare och kulturinstitutioner som till exempel museer. Dock är det så att stort antal av landets museer exkluderats.

När Skapande skola infördes bjöds museer in att delta i samarbete med skolor och kommuner. De första åren kunde museerna erbjuda pedagogiska program men för ca fem år sedan ändrades bidragets krav och museer kan i regel idag endast delta genom att utgöra en arena. Museernas egna pedagogiska program godkänns inte i ett Skapande skola-projekt. För att ingå behöver de engagera en professionell kulturaktör. Skapande skola är ett bra sätt att förena kultur och skolbarn men för att på ett långsiktigt och hållbart sätt  tillgängliggöra kultur och kulturarv för skolbarn, behöver man lätta på reglerna för Skapande skola alternativt komplettera med ett annat stöd.

I Sverige finns det närmare 2 000 museer. Museer är förvaltare av vårt gemensamma kulturarv och i tider av alternativa fakta, och allmänt informationsöverflöd är museerna som en av samhällets trovärdiga kunskapskällor allt viktigare. Museerna bjuder på en oerhört stor bredd på inriktningar och förvaltningar men gemensamt för dem alla är att de är platser för lärande. Kompetensen ute på museerna är stor. Museernas pedagogiska arbete med barn och skolelever präglas av delaktighet och medskapande. Museernas program riktade mot skolor innehåller ofta inslag av rollspel och iscensättande av historiska händelser.

Skolbarn behöver komma i kontakt med museer, i större utsträckning än de gjorde redan innan pandemin slog till. Museer är utmärkta som klassrum. Det pedagogiska arbete som bedrivs av museer och ideella föreningar är ett sätt att levandegöra kulturarvet. Museer kan komplettera den ordinarie skolundervisningen Museernas främsta styrka är, enligt lärare att de aktiverar flera sinnen och att många museipedagoger har en djup erfarenhet av sina områden.

Mikael Parr, ordförande Arbetslivsmuseernas Samarbetsråd (ArbetSam)
Jonas Hellberg, ordförande Länsmuseernas samarbetsråd
Niklas Cserhalmi, ordförande Riksförbundet Sveriges museer

 

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.