Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

”Staten bör ta ett större ansvar för att allas våra skatter ska kunna bevaras för framtiden”

jan 23, 2023

I dag träffade Länsmuseernas samarbetsråd Mats Svegfors, som är regeringens särskilda utredare med uppdrag att leda en översyn av kultursamverkansmodellen. Samarbetsrådet fick tillfälle att berätta om länsmuseernas situation.

Länsmuseernas ekonomi är i dag hårt ansträngd. På tio år har antalet anställda vid länsmuseerna minskat med drygt 130 personer, vilket motsvarar mer än hela personalstyrkan vid Nordiska museet i Stockholm.

Den tuffa ekonomiska situationen innebär att länsmuseerna får svårare att utföra sitt uppdrag. Riksantikvarieämbetet har visat att det finns ett glapp mellan samhällets förväntningar och länsmuseernas förutsättningar att leva upp till de högt ställda förväntningarna.

Samtidigt utgör länsmuseernas samlade resurser en väv av hela landets kulturarv, som är allas våra gemensamma skatter och kollektiva minne. Villkoren måste förbättras för att länsmuseerna ska klara sitt uppdrag och leva upp till samhällets förväntningar. Samlingarna behöver skyddas så att de kan bevaras och tillgängliggöras i dag och i framtiden. Därför behövs bland annat:

1) Förstärkt grundfinansiering genom stärkta tillskott inom kultursamverkansmodellen,

2) Ett stärkt statligt ansvarstagande för förvaltningen av samlingarna, vårt gemensamma kulturarv.

Läs vidare i vår artikel som publiceras i dag på GP debatt.

Staten bör ta större ansvar för att allas våra skatter ska kunna bevaras för framtiden

 

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.