Vi företräder 24 regionala
museer från hela sverige.

Länsmuseernas önskemål gällande en översyn av kultursamverkansmodellen

maj 5, 2022

I mars 2022 uttalade den kulturminister Jeanette Gustafsdotter att ”Samverkansmodellen ska göras om” (SVT 21/3). Hon uttalade sig enligt nedanstående: ”Modellen är här för att stanna, det är en bra modell i sak. Men den har funnits i elva år och då har det hänt mycket i samhället. Det kombinerat med att det finns kritik mot modellen gör att vi tycker att det är högaktuellt att göra en översyn”. Kulturministern pekade på att kritiken har handlat om urholkade ersättningar till kulturinstitutionerna och att flera aktörer har begärt en översyn av modellen. Hon hänvisade även till återstartsutredningen som föreslagit att modellen bör ses över i spåren av coronapandemin.
Den 16 mars skedde ett möte mellan kulturministern och regionala kulturpolitiker för att inhämta regionernas inspel till den kommande översynen. Kulturministern sa då följande vid mötet: ”Vi behöver gemensamt diskutera vad som fungerat bra och vad som behöver förändras”. Sedan dess inväntar samarbetsrådet och andra intressenter hur regeringens utformning av utredningsdirektiven kommer att se ut.

Länsmuseernas samarbetsråd välkomnar kulturministerns initiativ. Efter över tio år med kultursamverkansmodellen behövs en översyn av hur modellen har fungerat och framför allt vilka effekter som den har resulterat i. I positionspapperet nedan redovisar samarbetsrådet de regionala museernas huvudsakliga iakttagelser och erfarenheter. Samarbetsrådet har förhoppningen att dessa kunskaper och sakförhållanden ska tas i beaktande när Regeringskansliet bereder framtagande av utredningsdirektiven. Samarbetsrådet anser att det är viktigt att regeringen är lyhörd när utredningsdirektiven utarbetas så att viktiga perspektiv inte glöms bort eller bortses ifrån.

Positionspapper för Kultursamverkansmodellen LMSR

Vi tar upp de samhällsfrågor som det pratas om i fikarum och på ledarsidor. Men med förankring i långsiktiga perspektiv och processer.

Vi har kunskaper om den tidsmässiga dimensionen av vår samhällsutveckling. Den använder vi för att belysa, diskutera och förstå vår samtid och de utmaningar vi står inför idag.

Vi kan våra platser kulturhistoriskt. Och eftersom vi finns i alla län så kan vi säga något om det mänskliga perspektivet på i stort sett varje plats i hela landet.

Vi är trovärdiga. För många är länsmuseet det närmaste man kommer till forskning och dessutom med stor tillgänglighet. Ett rum där tanken får plats och mötas, i kontrast till mediebruset.

I många delar av landet är länsmuseet synonymt med "Museet". Det egna museet, som känslomässigt är närmast och störst.

Vi är en samhällsresurs där det offentliga samtalet lever och som bidrar till fördjupad kunskap. Dialog och demokrati praktiskt i vardagen.